Hồ Cá Dĩa

Hồ Cá Dĩa của khách hàng Anh Khánh – Huyện Nhà Bè, Tp.HCM

 

Hồ Cá Dĩa của khách hàng Anh Việt – Nha Trang

 

Hồ Cá Dĩa của khách hàng Anh Khanh – Cà Mau
Hồ Cá Dĩa đẹp – Sưu tầm trên Hội Cá Dĩa

 

Hồ Cá Dĩa đẹp – Sưu tầm trên Hội Cá Dĩa

 

Hồ Cá Dĩa đẹp – Sưu tầm trên Hội Cá Dĩa

 

Hồ Cá Dĩa đẹp – Sưu tầm trên Hội Cá Dĩa

 

Hồ Cá Dĩa đẹp – Sưu tầm trên Hội Cá Dĩa

 

Hồ Cá Dĩa đẹp – Sưu tầm trên Hội Cá Dĩa

 

Hồ Cá Dĩa đẹp – Sưu tầm trên Hội Cá Dĩa